พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
สารบัญประเภทธรรม ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด
i. ธรรมที่เป็นหลักใหญ่ใจความเปิดเฉพาะข้อนี้
1. ธรรมที่เป็นหลักทั่วไป (หรือมีขอบเขตครอบคลุม) 2. ธรรมที่เป็นหลักสำคัญ* (จัดโดยสงเคราะห์ในอริยสัจจ์ 4) *การจัดหมวดหมู่ในที่นี้มิใช่เป็นการจัดอย่างละเอียด และไม่เคร่งครัด แต่มุ่งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเป็นสำคัญ (ธรรมใน [i.1] นำมาจัดเข้าเป็นหมวดต่างๆ ของ [i.2] ได้ด้วย แต่ไม่ต้องการให้ซ้ำ จึงจัดไว้ที่เดียว)
ก. ปริญโญยธรรม และธรรมที่เกี่ยวข้อง ข. ปหาตัพพธรรม และธรรมที่เกี่ยวข้อง ค. สัจฉิกาตัพพธรรม และธรรมที่เกี่ยวข้อง ง. ภาเวตัพพธรรม และธรรมที่เกี่ยวข้อง
ii. ธรรมสำหรับทุกคนเปิดเฉพาะข้อนี้
1. ธรรมเพื่อเป็นคุณสมบัติของสัปปุริสชน (หรือธรรมเพื่อเสริมความเป็นมนุษย์) 2. ธรรมเพื่อดำเนินชีวิตให้งอกงามบรรลุประโยชน์สุข 3. ธรรมเพื่อพิจารณาเตือนสติมีให้ประมาท
iii. ธรรมเพื่อความดีงามแห่งสังคมเปิดเฉพาะข้อนี้ iv. ธรรมสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนเปิดเฉพาะข้อนี้
1. ธรรมเพื่อชีวิตครอบครัว 2. ธรรมเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม 3. ธรรมเพื่อความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ 4. ธรรมที่คฤหัสถ์พึงหลีกเว้น
v. ธรรมสำหรับอุบาสก คือผู้ใกล้ชิดพระศาสนาเปิดเฉพาะข้อนี้ vi. ธรรมสำหรับภิกษุสงฆ์เปิดเฉพาะข้อนี้
1. ธรรมเพื่อความดีงามในฐานเป็นภิกษุ 2. ธรรมเพื่อความดีงามในฐานเป็นสมาชิกแห่งสงฆ์ 3. ธรรมเพื่อความดีงาม ความสำเร็จในฐานเป็นผู้สั่งสอน
vii. สภาวะธรรม : ธรรมดาและธรรมชาติเปิดเฉพาะข้อนี้
1. ธรรมดา หรือ กฏธรรมชาติ 2. สภาวะอันพึงรู้ตามที่เป็น 3. สภาวะเนื่องด้วยระดับจิตใจของสัตว์ 4. สภาวะอันเป็นโทษ อกุศลธรรมอันพึงละ
viii. ปฎิบัตติธรรมเปิดเฉพาะข้อนี้
1. หลัก วิธีการ ข้อปฏิบัติ อุปกรณ์และคุณสมบัติ ที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ
[1] กัลยาณมิตตตา [2] โยนิโสมนสิการ [3] อัปปมาทะ [7] ฌาน 2 [34] ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 2 [36] ภาวนา 2 [37] ภาวนา 4 [45] สมาธิ 2 [46] สมาธิ 3 [65] อุปัญญาตธรรม 2 [67] กุศลมูล 3 [69] กุศลวิตก 3 [71] โกศล 3 [73] ญาณ 3 [81] สุจริต 3 [87] นิมิต หรือ นิมิตต์ 3 [88] บุญกิริยาวัตถุ 3 [89] บุญกิริยาวัตถุ 10 [92] ปริญญา 3 [93] ปัญญา 3 [99] ภาวนา 3 [108] วิรัติ 3 [122] สันโดษ 3, 12 [124] สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา [125] อธิปไตย 3 [128] อปัณณกปฏิปทา 3 [147] ธาตุกัมมัฏฐาน 4 [149] ธาตุกัมมัฏฐาน 6 [154] ปฏิปทา 4 [156] ปธาน 4 [160] ปาริสุทธิศีล 4 [161] พรหมวิหาร 4 [174] วิธีปฏิบัติต่อทุกข์-สุข 4 [182] สติปัฏฐาน 4 [184] สมาธิภาวนา 4 [189] สัมปชัญญะ 4 [193] โสตาปัตติยังคะ 4 [194] โสตาปัตติยังคะ 4 [195] โสตาปัตติยังคะ 4 [197] อธิษฐาน หรือ อธิษฐานธรรม 4 [202] อปัสเสนะ หรือ อปัสเสนธรรม 4 [204] อริยสัจจ์ 4 [205] กิจในอริยสัจจ์ 4 [206] ธรรม 4 [207] อรูป หรือ อารุปป์ 4 [213] อิทธิบาท 4 [220] ธรรมสมาธิ 5 [226] ปีติ 5 [228] พละ 5 [243] สังวร 5 [249] อริยวัฑฒิ หรือ อารยวัฒิ 5 [258] อินทรีย์ 5 [262] จริต หรือ จริยา 6 [267] ภัพพตาธรรม 6 [269] เวปุลลธรรม 6 [280] บุพนิมิตแห่งมรรค 7 [281] โพชฌงค์ 7 [285] วิสุทธิ 7 [286] สัปปายะ 7 [291] อปริหานิยธรรม 7 [293] มรรคมีองค์ 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค [303] พุทธคุณ 9 [304] พุทธคุณ 2 [305] พุทธคุณ 3 [306] ธรรมคุณ 6 [307] สังฆคุณ 9 [311] วิปัสสนาญาณ 9 [325] บารมี 10 หรือ ทศบารมี [331] สัญญา 10 [333] สัมมัตตะ 10 [335] อนุสติ 10 [336] อสุภะ 10 [342] ธุดงค์ 13 [344] จรณะ 15 [345] ญาณ 16 หรือ โสฬสญาณ [346] อานาปานสติ 16 ฐาน [352] โพธิปักขิยธรรม 37 [353] มงคล 38 [354] กรรมฐาน 40
2. ผลสำเร็จของการปฏิบัติธรรมและเครื่องกำหนดผลในการปฏิบัติ 3. บุคคลผู้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติ
ix. พระพุทธศาสนาเปิดเฉพาะข้อนี้
1. หลักศาสนา 2. ศาสนคุณ 3. ความเชื่อและการปฏิบัตินอกหลักพุทธศาสนา
x. พิเศษเปิดเฉพาะข้อนี้
ธรรมเกี่ยวกับการศึกษา
[26] ธุระ 2 [34] ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 2 [37] ภาวนา 4 [43] วิมุตติ 2 [50] สัจจะ 2 [51] สาสน์ หรือ ศาสนา 2 [71] โกศล 3 [73] ญาณ 3 [74] ตัณหา 3 [76] ไตรลักษณ์ [93] ปัญญา 3 [121] สัทธรรม 3 [124] สิกขา 3 หรือ ไตรสิกขา [132] อัตถะ หรือ อรรถ 3 [133] อัตถะ หรือ อรรถ 3 [134] อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 3 [140] จักร 4 [155] ปฏิสัมภิทา 4 [172] ลีลาการสอน 4 [179] วุฒิ หรือ วุฒิธรรม 4 [189] สัมปชัญญะ 4 [204] อริยสัจจ์ 4 [213] อิทธิบาท 4 [216] ขันธ์ 5 หรือ เบญจขันธ์ [228] พละ 5 [231] พหูสูตมีองค์ 5 [278] กัลยาณมิตรธรรม 7 [280] บุพนิมิตแห่งมรรค 7 [281] โพชฌงค์ 7 [293] มรรคมีองค์ 8 หรือ อัฏฐังคิกมรรค [304] พุทธคุณ 2 [317] กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 [324] นาถกรณธรรม 10 [340] ปฏิจจสมุปบาท 12 [341] อายตนะ 12 [352] โพธิปักขิยธรรม 37
* นอกจากนี้ พีงดู

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด     

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
  โปรแกรมค้นคำ หรือข้อความ   
    ข้อความ    
   ค้นในส่วนความหมายด้วย

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
  โปรแกรมค้นคำ หรือข้อความ   
    ข้อความ    
   ค้นในส่วนความหมายด้วย
------------- --------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------- --------------

สารบัญ สารบัญประเภทธรรม จบ    
บันทึก  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘    
การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม    
พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
    

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์    
บันทึก ๒, ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗    
การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์    
พิมพ์ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕, ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๖
    
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com    
    
 
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ