ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 27สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 29สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
THE TIPITAKA Book 28 : Sutta Pitaka Book 20 Khuddakanikāyassa Jātaka 2
Khuddakanikāyassa ขุททกนิกาย
Jātaka ชาดก
Paññāsanipāta ปัญญาสนิบาตชาดก Saṭṭhinipāta สัฏฐินิบาตชาดก Sattatinipāta สัตตตินิบาตชาดก Asītinipāta อสีตินิบาตชาดก Mahānipāta มหานิบาตชาดก
1. Mūgapakkhajātaka : Mūgapakkha the Wise เตมิยชาดก (มูคปกฺขชาตกํ) [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. Mahājanakajātaka : The Longer Tale of King Janaka มหาชนกชาดก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. Suvaṇṇasāmajātaka : Golden Sāma สุวรรณสามชาดก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. Nimijātaka : Good King Nimi เนมิราชชาดก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. Umaṅgajātaka : The Great Tunnel มโหสถชาดก (อุมงฺคชาตกํ) [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. Bhūridattajātaka : Bhuridatta the Wise ภูริทัตชาดก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 7. Candakumārajātaka : Prince Moon จันทกุมาร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. Mahānāradakassapajātaka : The Great Tale of Nārada Kassapa มหานารทกัสสปชาดก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 9. Vidhurajātaka : Vidhura the Wise of Kuru วิธุรชาดก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 10. Vessantarajātaka : The Tale of Vessantara มหาเวสสันตรชาดก (เวสสันดรชาดก) [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Sutta Pitaka Book 20 Khuddakanikāyassa Jātaka 2     
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 27สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 29สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ