ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 3สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 5สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑
มหาวรรค ภาค ๑
มหาขันธกะ
โพธิกถา เป็นต้น
โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman อชปาลนิโครธกถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman มุจจลินทกถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ราชายตนกถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman อนัจฉริยคาถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net] พรหมยาจนกถา ท้าวสหัมบดีพรหมทราบพระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาค . . พุทธปริวิตกกถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]
เรื่องอุปกาชีวก [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net] เรื่องพระปัญจวัคคีย์ เรื่องยสกุลบุตร ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ เรื่องสหายภัททวัคคีย์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องชฎิล ๓ พี่น้อง ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา อุปัชฌายวัตรภาณวาร ต้นเหตุอุปัชฌายวัตรเป็นต้น มูลเหตุอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
เรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม วิธีให้อุปสมบท กรรมวาจาให้อุปสมบท วิธีขออุปสมบท พราหมณ์ขออุปสมบท นิสสัย ๔ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman การบอกนิสสัย อุปสมบทด้วยคณะ พระอุปเสนวังคันตบุตรอุปสมบทสัทธิวิหาริก พุทธประเพณี [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman พระอุปัชฌายะมีการศึกษาน้อยกว่าสัทธิวิหาริก ทรงอนุญาตอาจารย์ วิธีถือนิสสัย [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อาจริยวัตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อันเตวาสิกวัตร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา
ว่าด้วยการประณาม การให้นิสสัย นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา ติตถิยปริวาส อันตรายิกธรรม อภยูวรภาณวาร
ห้ามบวชโจรหนีเรือนจำ ห้ามบวชโจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับ ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกสักหมายโทษ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ห้ามบวชคนมีหนี้ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ห้ามบวชทาส [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ทรงอนุญาตการปลงผม พวกเด็กชายสัตตรสวัคคีย์บวช [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องตายเพราะอหิวาตกโรค เรื่องถือนิสสัย
ทายัชชภาณวาร
พระราหุลกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร วิธีให้บรรพชา พระเจ้าสุทโธทนศากยะทูลขอพระพร เรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้ สิกขาบทของสามเณร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องลงทัณฑกรรมแก่สามเณร เรื่องกักกันสามเณรต้องขออนุญาตก่อน เรื่องทรงห้ามเกลี้ยกล่อมสามเณร องค์แห่งนาสนะ ๑๐ ของสามเณร [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องห้ามบัณเฑาะก์มิให้อุปสมบท [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีดมิให้อุปสมบท [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวช [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องห้ามคนฆ่ามารดามิให้อุปสมบท เรื่องห้ามคนฆ่าบิดามิให้อุปสมบท เรื่องห้ามคนฆ่าพระอรหันต์มิให้อุปสมบท [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องห้ามอุปสมบทคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้น [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman เรื่องห้ามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท ๒๐ จำพวก บุคคลไม่ควรให้บรรพชา ๓๒ จำพวก [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman ทรงห้ามให้นิสสัยแก่อลัชชี ภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman อุปสมบทกรรม
สวดอุปสัมปทาเปกขะระบุโคตร อุปสมบทคู่ อุปสมบทคราวละ ๓ คน นับอายุ ๒๐ ปีทั้งอยู่ในครรภ์ สวดถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ข้อ อันตรายิกธรรม สอนซ้อมก่อนถามอันตรายิกธรรม คำบอกบาตรจีวร วิธีสมมติภิกษุเป็นผู้สอนซ้อม คำสอนซ้อมอันตรายิกธรรม คำเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา คำขออุปสมบท คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม คำถามอันตรายิกธรรม กรรมวาจาอุปสมบท [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman พระพุทธานุญาตให้บอกนิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ พระพุทธานุญาตให้บอกอกรณียกิจ ๔ เรื่องภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียเป็นต้น วิธีปฏิบัติในภิกษุผู้ถูกยกเสีย [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]
อุททานคาถา [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
อุโปสถขันธกะ
เรื่องปริพาชกอัญญเดียรถีย์ เป็นต้น สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมา เป็นต้น เรื่องสมมติโรงอุโบสถ เป็นต้น วิธีสมมติติจีวราวิปปวาสและวิธีถอนสมานสังวาสสีมา วันอุโบสถ ๒ เป็นต้น จะแสดงธรรมท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับอาราธนาก่อน เป็นต้น
จะแสดงธรรมท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับอาราธนาก่อน ถามพระวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับสมมติก่อน วิธีสมมติเป็นผู้ถาม กรรมวาจาสมมติตน กรรมวาจาสมมติผู้อื่น ถามพระวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน วิธีสมมติเป็นผู้วิสัชนา กรรมวาจาสมมติตน กรรมวาจาสมมติผู้อื่น วิสัชนาพระวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน โจทก์ต้องขอโอกาสต่อจำเลย ก่อนโจทต้องพิจารณาดูบุคคล ก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบุคคล เรื่องห้ามทำกรรมไม่เป็นธรรม แกล้งสวดปาติโมกข์ไม่ให้ได้ยิน ห้ามสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์ ต้องได้รับอาราธนาจึงสวดปาติโมกข์ได้ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman
หน้าที่สวดปาติโมกข์ เป็นต้น
หน้าที่สวดปาติโมกข์ ทรงให้ส่งภิกษุไปศึกษาปาติโมกข์ พระพุทธานุญาตให้เรียนปักขคณนา พระพุทธานุญาตให้บอกวันอุโบสถ บุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ จะไปไหนต้องอาปุจฉาก่อน พึงสงเคราะห์พระพหูสูต ทรงอนุญาตให้จำพรรษาในอาวาสที่มีผู้สวดปาติโมกข์ได้ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman พระพุทธานุญาตให้มอบปาริสุทธิ วิธีมอบปาริสุทธิ พระพุทธานุญาตให้มอบฉันทะ วิธีมอบฉันทะ พวกญาติเป็นต้นจับภิกษุ ภิกษุวิกลจริต วิธีให้อุมมัตตกสมมติ กรรมวาจาให้อุมมัตตกสมมติ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman
วิธีทำอุโบสถ ๓ อย่าง แสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ เป็นต้น ทำอุโบสถไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ เป็นต้น วันอุโบสถต่างกัน เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]
วัสสูปนายิกขันธกะ
เรื่องภิกษุหลายรูป เป็นต้น เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ อันตรายของภิกษุผู้จำพรรษา จำพรรษาในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
จำพรรษาในสถานที่ต่างๆ จำพรรษาในสถานที่ไม่สมควร ตั้งกติกาไม่เป็นธรรมในระหว่างพรรษา จำพรรษาในอาวาส ๒ แห่ง
ปฏิญาณจำพรรษาต้น ปฏิญาณจำพรรษาหลัง หัวข้อประจำขันธกะ
[ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        อรรถกถา อรรถกถาบาลีอักษรไทย AtthakathaPaliRoman
ปวารณาขันธกะ
เรื่องภิกษุหลายรูป เป็นต้น พระพุทธานุญาตให้มอบปวารณา เป็นต้น ปวารณาไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ เป็นต้น ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาต่างกัน เป็นต้น ไม่ควรไปไหนในวันปวารณา เป็นต้น พระพุทธานุญาตเตวาจิกาปวารณา เป็นต้น ภิกษุมีอาบัติห้ามปวารณา เป็นต้น พวกที่พร้อมเพรียงกันเป็นต้นเลื่อนปวารณา เป็นต้น หัวข้อประจำขันธกะ [ฉบับภาษาบาลี] [PALI ROMAN] [ฉบับมหาจุฬาฯ] [suttacentral.net]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด   
สารบัญ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ จบ    
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 3สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 5สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ