ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕
ข้อ [๑๑] ถึง [๓๗]
สารบัญชื่อเรื่อง เรียงตามพยัญชนะ :-
     ชื่อเรื่องชื่อวรรค
๗. เรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ [๑๓๓] ๑๒. อัตตวรรค
๑๐. เรื่องการฟังธรรม [๖๙] ๖. ปัณฑิตวรรค
๒. เรื่องกุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง [๑๖๖] ๑๖. ปิยวรรค
๒. เรื่องกุมภโฆสก [๑๖] ๒. อัปปมาทวรรค
๒. เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ [๒๑๕] ๒๑. ปกิณณกวรรค
๕. เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง [๑๘๖] ๑๘. มลวรรค
๑๑. เรื่องกุหกพราหมณ์ [๒๗๔] ๒๖. พราหมณวรรค
๕. เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ [๓๗] ๔. ปุปผวรรค
๑. เรื่องของพระองค์ [๒๓๒] ๒๓. นาควรรค
๑๒. เรื่องครหทินน์ [๔๔] ๔. ปุปผวรรค
๔. เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี [๔] ๑. ยมกวรรค
๗. เรื่องจิตตคฤหบดี [๒๒๐] ๒๑. ปกิณณกวรรค
๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล [๖] ๑. ยมกวรรค
๗. เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต [๒๔๖] ๒๔. ตัณหาวรรค
๔. เรื่องเจ้าลิจฉวี [๑๖๘] ๑๖. ปิยวรรค
๑๒. เรื่องเจ้าสุปปพุทธศากยะ [๑๐๖] ๙. ปาปวรรค
๑. เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี [๑๗๔] ๑๗. โกธวรรค
๔. เรื่องโจรผู้ทำลายปม [๔๘] ๕. พาลวรรค
๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก [๓๙] ๔. ปุปผวรรค
๑๐. เรื่องชฎิลพราหมณ์ [๒๗๓] ๒๖. พราหมณวรรค
๑๑. เรื่องชน ๓ คน [๑๐๕] ๙. ปาปวรรค
๑๑. เรื่องชัมพุกาชีวก [๕๕] ๕. พาลวรรค
๖. เรื่องช้างชื่อปาเวรกะ [๒๓๗] ๒๓. นาควรรค
๘. เรื่องชาวนา [๕๒] ๕. พาลวรรค
๗. เรื่องเด็ก ๕๐๐ คน [๑๗๑] ๑๖. ปิยวรรค
๔. เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง [๑๖๐] ๑๕. สุขวรรค
๓. เรื่องเด็กหลายคน [๑๐๙] ๑๐. ทัณฑวรรค
๘. เรื่องเดียรถีย์ [๒๐๑] ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ [๔๒] ๔. ปุปผวรรค
๑๐. เรื่องท้าวสักกเทวราช [๒๔๙] ๒๔. ตัณหาวรรค
๗. เรื่องท้าวสักกะ [๒๑] ๒. อัปปมาทวรรค
๘. เรื่องท้าวสักกะ [๑๖๔] ๑๕. สุขวรรค
๓๙. เรื่องเทวหิตพราหมณ์ [๓๐๒] ๒๖. พราหมณวรรค
๑๑. เรื่องธัมมิกอุบาสก [๑๑] ๑. ยมกวรรค
๗. เรื่องธิดานายช่างหูก [๑๔๓] ๑๓. โลกวรรค
๘. เรื่องนันทโคปาลกะ [๓๑] ๓. จิตตวรรค
๓. เรื่องนาคราชชื่อเอรกปัตตะ [๑๕๐] ๑๔. พุทธวรรค
๑๓. เรื่องนางกิสาโคตมี [๙๓] ๘. สหัสสวรรค
๙. เรื่องนางกิสาโคตมี [๒๑๒] ๒๐. มรรควรรค
๑๒. เรื่องนางกิสาโคตมี [๒๗๕] ๒๖. พราหมณวรรค
๙. เรื่องนางจิญจมาณวิกา [๑๔๕] ๑๓. โลกวรรค
๘. เรื่องนางจูฬสุภัททา [๒๒๑] ๒๑. ปกิณณกวรรค
๑๒. เรื่องนางปฏาจารา [๙๒] ๘. สหัสสวรรค
๑๐. เรื่องนางปฏาจารา [๒๑๓] ๒๐. มรรควรรค
๔. เรื่องนางปติปูชิกา [๓๖] ๔. ปุปผวรรค
๑. เรื่องนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี [๒๒๓] ๒๒. นิรยวรรค
๖. เรื่องนางปุณณทาสี [๑๗๙] ๑๗. โกธวรรค
๓. เรื่องนางลาชเทวธิดา [๙๗] ๙. ปาปวรรค
๒. เรื่องนางลูกสุกร [๒๔๑] ๒๔. ตัณหาวรรค
๘. เรื่องนางวิสาขา [๔๐] ๔. ปุปผวรรค
๓. เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา [๑๖๗] ๑๖. ปิยวรรค
๒. เรื่องนางสิริมา [๑๑๙] ๑๑. ชราวรรค
๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี [๑๓] ๑. ยมกวรรค
๑๑. เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี [๑๔๗] ๑๓. โลกวรรค
๑๐. เรื่องนายจุนทสูกริก [๑๐] ๑. ยมกวรรค
๕. เรื่องนายทารุสากฏิกะ [๒๑๘] ๒๑. ปกิณณกวรรค
๙. เรื่องนายนันทิยะ [๑๗๓] ๑๖. ปิยวรรค
๘. เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร [๑๐๒] ๙. ปาปวรรค
๙. เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ [๑๐๓] ๙. ปาปวรรค
๙. เรื่องนายสุมนมาลาการ [๕๓] ๕. พาลวรรค
๘. เรื่องนิครนถ์ [๒๓๐] ๒๒. นิรยวรรค
๑. เรื่องบรรพชิต ๓ รูป [๑๖๕] ๑๖. ปิยวรรค
๖. เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง [๒๖๙] ๒๖. พราหมณวรรค
๕. เรื่องบัณฑิตสามเณร [๖๔] ๖. ปัณฑิตวรรค
๑. เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์ [๑๘๒] ๑๘. มลวรรค
๓. เรื่องบุตรของพราหมณ์เฒ่า [๒๓๔] ๒๓. นาควรรค
๔. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ [๒๒๖] ๒๒. นิรยวรรค
๖. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน [๒๔๕] ๒๔. ตัณหาวรรค
๙. เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก [๑๒๖] ๑๑. ชราวรรค
๑. เรื่องบุรพกรรมของพระองค์ [๒๑๔] ๒๑. ปกิณณกวรรค
๑. เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง [๔๕] ๕. พาลวรรค
๑. เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง [๘๑] ๘. สหัสสวรรค
๘. เรื่องปฐมโพธิกาล [๑๒๕] ๑๑. ชราวรรค
๓. เรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล [๑๕๙] ๑๕. สุขวรรค
๑๑. เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ [๔๓] ๔. ปุปผวรรค
๑. เรื่องปลาชื่อกปิละ [๒๔๐] ๒๔. ตัณหาวรรค
๖. เรื่องปัญจัคคทายกพราหมณ์ [๒๕๗] ๒๕. ภิกขุวรรค
๔. เรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ [๑๗๗] ๑๗. โกธวรรค
๙. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ [๔๑] ๔. ปุปผวรรค
๔. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ [๑๕๑] ๑๔. พุทธวรรค
๕. เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถาม [๑๗๘] ๑๗. โกธวรรค
๗. เรื่องปัญหาพระอานนทเถระ [๑๕๔] ๑๔. พุทธวรรค
๖. เรื่องปาฏิกาชีวก [๓๘] ๔. ปุปผวรรค
๖. เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต [๑๕๓] ๑๔. พุทธวรรค
๘. เรื่องพระกาลเถระ [๑๓๔] ๑๒. อัตตวรรค
๓. เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี [๘๓] ๘. สหัสสวรรค
๔. เรื่องพระโกณฑธานเถระ [๑๑๐] ๑๐. ทัณฑวรรค
๙. เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ [๗๙] ๗. อรหันตวรรค
๑๐. เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ [๙๐] ๘. สหัสสวรรค
๒๐. เรื่องพระเขมาภิกษุณี [๒๘๓] ๒๖. พราหมณวรรค
๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ [๑] ๑. ยมกวรรค
๓๐. เรื่องพระจันทาภเถระ [๒๙๓] ๒๖. พราหมณวรรค
๕. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ [๒๘] ๓. จิตตวรรค
๓. เรื่องพระจูฬปันถกเถระ [๑๗] ๒. อัปปมาทวรรค
๙. เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล [๑๕๖] ๑๔. พุทธวรรค
๖. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล [๑๖๒] ๑๕. สุขวรรค
๔. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล [๒๓๕] ๒๓. นาควรรค
๓. เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ [๓๕] ๔. ปุปผวรรค
๒. เรื่องพระเจ้าสุทโธนทนะ [๑๓๘] ๑๓. โลกวรรค
๓. เรื่องพระฉันนเถระ [๖๒] ๖. ปัณฑิตวรรค
๓๓. เรื่องพระโชติกเถระ [๒๙๖] ๒๖. พราหมณวรรค
๓. เรื่องพระติสสเถระ [๓] ๑. ยมกวรรค
๗. เรื่องพระติสสเถระ [๑๖๓] ๑๕. สุขวรรค
๓. เรื่องพระติสสเถระ [๑๘๔] ๑๘. มลวรรค
๗. เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี [๗๗] ๗. อรหันตวรรค
๑๐. เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว [๑๐๔] ๙. ปาปวรรค
๙. เรื่องพระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม [๒๓] ๒. อัปปมาทวรรค
๒๑. เรื่องพระติสสเถระอยู่ในเงื้อมเขา [๒๘๔] ๒๖. พราหมณวรรค
๖. เรื่องพระเถระแก่ [๒๐๙] ๒๐. มรรควรรค
๙. เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี [๒๒๒] ๒๑. ปกิณณกวรรค
๒. เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน [๓๔] ๔. ปุปผวรรค
๙. เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม [๖๘] ๖. ปัณฑิตวรรค
๒. เรื่องพระทารุจีริยเถระ [๘๒] ๘. สหัสสวรรค
๗. เรื่องพระเทวทัต [๗] ๑. ยมกวรรค
๑๒. เรื่องพระเทวทัต [๑๒] ๑. ยมกวรรค
๖. เรื่องพระเทวทัต [๑๓๒] ๑๒. อัตตวรรค
๓๗. เรื่องพระธรรมทินนาเถรี [๓๐๐] ๒๖. พราหมณวรรค
๔. เรื่องพระธรรมารามเถระ [๒๕๕] ๒๕. ภิกขุวรรค
๑๐. เรื่องพระนังคลกูฏเถระ [๒๖๑] ๒๕. ภิกขุวรรค
๙. เรื่องพระนันทเถระ [๙] ๑. ยมกวรรค
๕. เรื่องพระนางเขมา [๒๔๔] ๒๔. ตัณหาวรรค
๘. เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี [๒๗๑] ๒๖. พราหมณวรรค
๖. เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี [๑๒๓] ๑๑. ชราวรรค
๕. เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี [๑๒๒] ๑๑. ชราวรรค
๑. เรื่องพระนางสามาวดี [๑๕] ๒. อัปปมาทวรรค
๓. เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ [๒๐๖] ๒๐. มรรควรรค
๓. เรื่องพระปธานิกติสสเถระ [๑๒๙] ๑๒. อัตตวรรค
๒๕. เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ [๒๘๘] ๒๖. พราหมณวรรค
๑๐. เรื่องพระปิโลติกเถระ [๑๑๖] ๑๐. ทัณฑวรรค
๗. เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ [๓๐] ๓. จิตตวรรค
๕. เรื่องพระโปฐิลเถระ [๒๐๘] ๒๐. มรรควรรค
๑๔. เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี [๙๔] ๘. สหัสสวรรค
๓. เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ [๗๓] ๗. อรหันตวรรค
๔. เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ [๒๗] ๓. จิตตวรรค
๕. เรื่องพระมหากัจจายนเถระ [๗๕] ๗. อรหันตวรรค
๔. เรื่องพระมหากัปปินเถระ [๖๓] ๖. ปัณฑิตวรรค
๕. เรื่องพระมหากัสสปเถระ [๑๙] ๒. อัปปมาทวรรค
๒. เรื่องพระมหากัสสปเถระ [๗๒] ๗. อรหันตวรรค
๒๔. เรื่องพระมหาปันถกเถระ [๒๘๗] ๒๖. พราหมณวรรค
๗. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๑๑๓] ๑๐. ทัณฑวรรค
๒๘. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๒๙๑] ๒๖. พราหมณวรรค
๑. เรื่องพระเมฆิยเถระ [๒๔] ๓. จิตตวรรค
๑. เรื่องพระราธเถระ [๖๐] ๖. ปัณฑิตวรรค
๒๙. เรื่องพระเรวตเถระ [๒๙๒] ๒๖. พราหมณวรรค
๖. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๖๕] ๖. ปัณฑิตวรรค
๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๑๙๗] ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๒๑๗] ๒๑. ปกิณณกวรรค
๗. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ [๑๒๔] ๑๑. ชราวรรค
๔. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ [๑๘๕] ๑๘. มลวรรค
๑๕. เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ [๕๙] ๕. พาลวรรค
๑๑. เรื่องพระวักกลิเถระ [๒๖๒] ๒๕. ภิกขุวรรค
๓๖. เรื่องพระวังคีสเถระ [๒๙๙] ๒๖. พราหมณวรรค
๙. เรื่องพระสันตกายเถระ [๒๖๐] ๒๕. ภิกขุวรรค
๑๑. เรื่องพระสัปปทาสเถระ [๙๑] ๘. สหัสสวรรค
๕. เรื่องพระสัมมัชชนเถระ [๑๔๑] ๑๓. โลกวรรค
๖. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๗๖] ๗. อรหันตวรรค
๘. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๗๘] ๗. อรหันตวรรค
๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๐] ๒๖. พราหมณวรรค
๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๒] ๒๖. พราหมณวรรค
๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๘๐] ๒๖. พราหมณวรรค
๒๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๙๐] ๒๖. พราหมณวรรค
๓๑. เรื่องพระสีวลีเถระ [๒๙๔] ๒๖. พราหมณวรรค
๑๔. เรื่องพระสุธรรมเถระ [๕๘] ๕. พาลวรรค
๓๒. เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ [๒๙๕] ๒๖. พราหมณวรรค
๒. เรื่องพระเสยยสกัตเถระ [๙๖] ๙. ปาปวรรค
๙. เรื่องพระโสไรยเถระ [๓๒] ๓. จิตตวรรค
๔. เรื่องพระอธิมานิกภิกษุ [๑๒๑] ๑๑. ชราวรรค
๘. เรื่องพระอนาคามิเถระ [๑๗๒] ๑๖. ปิยวรรค
๔. เรื่องพระอนุรุทธเถระ [๗๔] ๗. อรหันตวรรค
๖. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๑๔๒] ๑๓. โลกวรรค
๓๘. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๓๐๑] ๒๖. พราหมณวรรค
๑๐. เรื่องพระอัตตทัตถเถระ [๑๓๖] ๑๒. อัตตวรรค
๕. เรื่องพระอานนทเถระ [๒๖๘] ๒๖. พราหมณวรรค
๑๑. เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ [๑๙๒] ๑๘. มลวรรค
๓. เรื่องพระอุตตราเถรี [๑๒๐] ๑๑. ชราวรรค
๕. เรื่องพระอุทายีเถระ [๔๙] ๕. พาลวรรค
๑๐. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๕๔] ๕. พาลวรรค
๑๘. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๒๘๑] ๒๖. พราหมณวรรค
๒. เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [๑๒๘] ๑๒. อัตตวรรค
๓. เรื่องพระเอกุทานเถระ [๑๙๖] ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๙. เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ [๒๐๒] ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๑๕. เรื่องพราหมณ์ ๒ คน [๒๗๘] ๒๖. พราหมณวรรค
๖. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๑๗๐] ๑๖. ปิยวรรค
๒. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๑๘๓] ๑๘. มลวรรค
๗. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๐๐] ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๔. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๖๗] ๒๖. พราหมณวรรค
๑๓. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๗๖] ๒๖. พราหมณวรรค
๑๙. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๘๒] ๒๖. พราหมณวรรค
๑. เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก [๙๕] ๙. ปาปวรรค
๕. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ [๘๕] ๘. สหัสสวรรค
๗. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ [๘๗] ๘. สหัสสวรรค
๖. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ [๘๖] ๘. สหัสสวรรค
๑. เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก [๒๖๔] ๒๖. พราหมณวรรค
๘. เรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มาก [๒๑๑] ๒๐. มรรควรรค
๔. เรื่องพาลนักษัตร [๑๘] ๒. อัปปมาทวรรค
๑. เรื่องโพธิราชกุมาร [๑๒๗] ๑๒. อัตตวรรค
๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย [๑๔] ๑. ยมกวรรค
๖. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย [๒๐] ๒. อัปปมาทวรรค
๘. เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป [๑๔๔] ๑๓. โลกวรรค
๑. เรื่องภิกษุ ๕ รูป [๒๕๒] ๒๕. ภิกขุวรรค
๘. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป [๖๗] ๖. ปัณฑิตวรรค
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป [๒๐๔] ๒๐. มรรควรรค
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา [๓๓] ๔. ปุปผวรรค
๒. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก [๒๐๕] ๒๐. มรรควรรค
๕. เรื่องภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง [๒๕๖] ๒๕. ภิกขุวรรค
๒. เรื่องภิกษุฆ่าหงส์ [๒๕๓] ๒๕. ภิกขุวรรค
๑. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๐๗] ๑๐. ทัณฑวรรค
๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๐๘] ๑๐. ทัณฑวรรค
๘. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๘๑] ๑๗. โกธวรรค
๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๙๕] ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๓. เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ [๒๑๖] ๒๑. ปกิณณกวรรค
๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี [๕] ๑. ยมกวรรค
๖. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา [๕๐] ๕. พาลวรรค
๓. เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ [๒๕๔] ๒๕. ภิกขุวรรค
๖. เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี [๑๘๗] ๑๘. มลวรรค
๖. เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ [๑๙๙] ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๘. เรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป [๒๕๙] ๒๕. ภิกขุวรรค
๒. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง [๒๓๓] ๒๓. นาควรรค
๓๔. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑ [๒๙๗] ๒๖. พราหมณวรรค
๓๕. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๒ [๒๙๘] ๒๖. พราหมณวรรค
๓. เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา [๑๓๙] ๑๓. โลกวรรค
๖. เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา [๒๙] ๓. จิตตวรรค
๕. เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดี [๑๕๒] ๑๔. พุทธวรรค
๓. เรื่องภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำชื่อวัคคุมุทา [๒๒๕] ๒๒. นิรยวรรค
๕. เรื่องภิกษุมากรูป [๑๙๘] ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๑๐. เรื่องภิกษุมากรูป [๒๐๓] ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๒. เรื่องภิกษุมากรูป [๒๖๕] ๒๖. พราหมณวรรค
๘. เรื่องภิกษุมีภัณฑะมาก [๑๑๔] ๑๐. ทัณฑวรรค
๕. เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริขาร [๙๙] ๙. ปาปวรรค
๘. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๒] ๒. อัปปมาทวรรค
๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๕] ๓. จิตตวรรค
๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๑๗๕] ๑๗. โกธวรรค
๒๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๕] ๒๖. พราหมณวรรค
๒๖. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๙] ๒๖. พราหมณวรรค
๖. เรื่องภิกษุวัชชีบุตร [๒๑๙] ๒๑. ปกิณณกวรรค
๕. เรื่องภิกษุว่ายาก [๒๒๗] ๒๒. นิรยวรรค
๑. เรื่องภิกษุหนุ่ม [๑๓๗] ๑๓. โลกวรรค
๘. เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ [๑๘๙] ๑๘. มลวรรค
๒. เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ [๖๑] ๖. ปัณฑิตวรรค
๑๑. เรื่องภิกษุอาคันตุกะ [๗๐] ๖. ปัณฑิตวรรค
๗. เรื่องมหาธนวาณิช [๑๐๑] ๙. ปาปวรรค
๑. เรื่องมหาอำมาตย์ผู้วินิจฉัย [๑๙๔] ๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลี [๒] ๑. ยมกวรรค
๒. เรื่องมาร [๑๕๘] ๑๕. สุขวรรค
๘. เรื่องมาร [๒๓๙] ๒๓. นาควรรค
๘. เรื่องมาร [๒๔๗] ๒๔. ตัณหาวรรค
๓. เรื่องมาร [๒๖๖] ๒๖. พราหมณวรรค
๗. เรื่องมารดาของนางกาณา [๖๖] ๖. ปัณฑิตวรรค
๔. เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ [๑๓๐] ๑๒. อัตตวรรค
๑. เรื่องมารธิดา [๑๔๘] ๑๔. พุทธวรรค
๑๐. เรื่องเมณฑกเศรษฐี [๑๙๑] ๑๘. มลวรรค
๒. เรื่องยมกปาฏิหาริย์ [๑๔๙] ๑๔. พุทธวรรค
๑. เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ [๑๕๗] ๑๕. สุขวรรค
๔. เรื่องเรือนจำ [๒๔๓] ๒๔. ตัณหาวรรค
๓. เรื่องวิพภันตกภิกษุ [๒๔๒] ๒๔. ตัณหาวรรค
๖. เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ [๑๐๐] ๙. ปาปวรรค
๑๑. เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตร [๒๕๐] ๒๔. ตัณหาวรรค
๘. เรื่องสญชัย [๘] ๑. ยมกวรรค
๙. เรื่องสังกิจจสามเณร [๘๙] ๘. สหัสสวรรค
๑๓. เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต [๕๗] ๕. พาลวรรค
๒. เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน [๒๒๔] ๒๒. นิรยวรรค
๒. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ [๔๖] ๕. พาลวรรค
๗. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ [๒๑๐] ๒๐. มรรควรรค
๙. เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ [๑๑๕] ๑๐. ทัณฑวรรค
๘. เรื่องสัมพหุลภิกขุ [๑๕๕] ๑๔. พุทธวรรค
๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ [๒๓๘] ๒๓. นาควรรค
๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ [๒๕๘] ๒๕. ภิกขุวรรค
๕. เรื่องสานุสามเณร [๒๓๖] ๒๓. นาควรรค
๒๓. เรื่องสามเณร [๒๘๖] ๒๖. พราหมณวรรค
๙. เรื่องสาวกเดียรถีย์ [๒๓๑] ๒๒. นิรยวรรค
๑๑. เรื่องสุขสามเณร [๑๑๗] ๑๐. ทัณฑวรรค
๗. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ [๕๑] ๕. พาลวรรค
๑๒. เรื่องสุภัททปริพาชก [๑๙๓] ๑๘. มลวรรค
๑๒. เรื่องสุมนสามเณร [๒๖๓] ๒๕. ภิกขุวรรค
๔. เรื่องสูกรเปรต [๒๐๗] ๒๐. มรรควรรค
๖. เรื่องหญิงขี้หึง [๒๒๘] ๒๒. นิรยวรรค
๑๐. เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง [๘๐] ๗. อรหันตวรรค
๑. เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา [๑๑๘] ๑๑. ชราวรรค
๑. เรื่องหมอชีวก [๗๑] ๗. อรหันตวรรค
๖. เรื่องอชครเปรต [๑๑๒] ๑๐. ทัณฑวรรค
๗. เรื่องอตุลอุบาสก [๑๘๐] ๑๗. โกธวรรค
๔. เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์ [๘๔] ๘. สหัสสวรรค
๔. เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี [๙๘] ๙. ปาปวรรค
๕. เรื่องอนิตถิคันธกุมาร [๑๖๙] ๑๖. ปิยวรรค
๔. เรื่องอภัยราชกุมาร [๑๔๐] ๑๓. โลกวรรค
๑๐. เรื่องอสทิสทาน [๑๔๖] ๑๓. โลกวรรค
๑๒. เรื่องอหิเปรต [๕๖] ๕. พาลวรรค
๑๖. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์ [๒๗๙] ๒๖. พราหมณวรรค
๑๒. เรื่องอังกุรเทพบุตร [๒๕๑] ๒๔. ตัณหาวรรค
๗. เรื่องอาคันตุกภิกษุ [๒๒๙] ๒๒. นิรยวรรค
๓. เรื่องอานนทเศรษฐี [๔๗] ๕. พาลวรรค
๘. เรื่องอายุวัฒนกุมาร [๘๘] ๘. สหัสสวรรค
๓. เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ [๒๖] ๓. จิตตวรรค
๑๔. เรื่องอุคคเสน [๒๗๗] ๒๖. พราหมณวรรค
๓. เรื่องอุตตราอุบาสิกา [๑๗๖] ๑๗. โกธวรรค
๗. เรื่องอุบาสก ๕ คน [๑๘๘] ๑๘. มลวรรค
๙. เรื่องอุบาสก ๕ คน [๑๙๐] ๑๘. มลวรรค
๕. เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง [๑๖๑] ๑๕. สุขวรรค
๙. เรื่องอุบาสกชื่อจุลกาล [๑๓๕] ๑๒. อัตตวรรค
๕. เรื่องอุบาสกชื่อมหากาล [๑๓๑] ๑๒. อัตตวรรค
๕. เรื่องอุโบสถกรรม [๑๑๑] ๑๐. ทัณฑวรรค
๙. เรื่องอุปกาชีวก [๒๔๘] ๒๔. ตัณหาวรรค

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
เรียงชื่อเรื่องตามพยัญชนะ จบ.


อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=0&A=&Z=
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]