ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕
ข้อ [๑๑] ถึง [๓๗]
๑. ยมกวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๔ เรื่อง
๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ [๑]
๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลี [๒]
๓. เรื่องพระติสสเถระ [๓]
๔. เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี [๔]
๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี [๕]
๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล [๖]
๗. เรื่องพระเทวทัต [๗]
๘. เรื่องสญชัย [๘]
๙. เรื่องพระนันทเถระ [๙]
๑๐. เรื่องนายจุนทสูกริก [๑๐]
๑๑. เรื่องธัมมิกอุบาสก [๑๑]
๑๒. เรื่องพระเทวทัต [๑๒]
๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี [๑๓]
๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย [๑๔]
๒. อัปปมาทวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องพระนางสามาวดี [๑๕]
๒. เรื่องกุมภโฆสก [๑๖]
๓. เรื่องพระจูฬปันถกเถระ [๑๗]
๔. เรื่องพาลนักษัตร [๑๘]
๕. เรื่องพระมหากัสสปเถระ [๑๙]
๖. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย [๒๐]
๗. เรื่องท้าวสักกะ [๒๑]
๘. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๒]
๙. เรื่องพระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม [๒๓]
๓. จิตตวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องพระเมฆิยเถระ [๒๔]
๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๕]
๓. เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ [๒๖]
๔. เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ [๒๗]
๕. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ [๒๘]
๖. เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา [๒๙]
๗. เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ [๓๐]
๘. เรื่องนันทโคปาลกะ [๓๑]
๙. เรื่องพระโสไรยเถระ [๓๒]
๔. ปุปผวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา [๓๓]
๒. เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน [๓๔]
๓. เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ [๓๕]
๔. เรื่องนางปติปูชิกา [๓๖]
๕. เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ [๓๗]
๖. เรื่องปาฏิกาชีวก [๓๘]
๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก [๓๙]
๘. เรื่องนางวิสาขา [๔๐]
๙. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ [๔๑]
๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ [๔๒]
๑๑. เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ [๔๓]
๑๒. เรื่องครหทินน์ [๔๔]
๕. พาลวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๕ เรื่อง
๑. เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง [๔๕]
๒. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ [๔๖]
๓. เรื่องอานนทเศรษฐี [๔๗]
๔. เรื่องโจรผู้ทำลายปม [๔๘]
๕. เรื่องพระอุทายีเถระ [๔๙]
๖. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา [๕๐]
๗. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ [๕๑]
๘. เรื่องชาวนา [๕๒]
๙. เรื่องนายสุมนมาลาการ [๕๓]
๑๐. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๕๔]
๑๑. เรื่องชัมพุกาชีวก [๕๕]
๑๒. เรื่องอหิเปรต [๕๖]
๑๓. เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต [๕๗]
๑๔. เรื่องพระสุธรรมเถระ [๕๘]
๑๕. เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ [๕๙]
๖. ปัณฑิตวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๑ เรื่อง
๑. เรื่องพระราธเถระ [๖๐]
๒. เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ [๖๑]
๓. เรื่องพระฉันนเถระ [๖๒]
๔. เรื่องพระมหากัปปินเถระ [๖๓]
๕. เรื่องบัณฑิตสามเณร [๖๔]
๖. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๖๕]
๗. เรื่องมารดาของนางกาณา [๖๖]
๘. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป [๖๗]
๙. เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม [๖๘]
๑๐. เรื่องการฟังธรรม [๖๙]
๑๑. เรื่องภิกษุอาคันตุกะ [๗๐]
๗. อรหันตวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง
๑. เรื่องหมอชีวก [๗๑]
๒. เรื่องพระมหากัสสปเถระ [๗๒]
๓. เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ [๗๓]
๔. เรื่องพระอนุรุทธเถระ [๗๔]
๕. เรื่องพระมหากัจจายนเถระ [๗๕]
๖. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๗๖]
๗. เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี [๗๗]
๘. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๗๘]
๙. เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ [๗๙]
๑๐. เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง [๘๐]
๘. สหัสสวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๔ เรื่อง
๑. เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง [๘๑]
๒. เรื่องพระทารุจีริยเถระ [๘๒]
๓. เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี [๘๓]
๔. เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์ [๘๔]
๕. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ [๘๕]
๖. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ [๘๖]
๗. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ [๘๗]
๘. เรื่องอายุวัฒนกุมาร [๘๘]
๙. เรื่องสังกิจจสามเณร [๘๙]
๑๐. เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ [๙๐]
๑๑. เรื่องพระสัปปทาสเถระ [๙๑]
๑๒. เรื่องนางปฏาจารา [๙๒]
๑๓. เรื่องนางกิสาโคตมี [๙๓]
๑๔. เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี [๙๔]
๙. ปาปวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก [๙๕]
๒. เรื่องพระเสยยสกัตเถระ [๙๖]
๓. เรื่องนางลาชเทวธิดา [๙๗]
๔. เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี [๙๘]
๕. เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริขาร [๙๙]
๖. เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ [๑๐๐]
๗. เรื่องมหาธนวาณิช [๑๐๑]
๘. เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร [๑๐๒]
๙. เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ [๑๐๓]
๑๐. เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว [๑๐๔]
๑๑. เรื่องชน ๓ คน [๑๐๕]
๑๒. เรื่องเจ้าสุปปพุทธศากยะ [๑๐๖]
๑๐. ทัณฑวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๑ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๐๗]
๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๐๘]
๓. เรื่องเด็กหลายคน [๑๐๙]
๔. เรื่องพระโกณฑธานเถระ [๑๑๐]
๕. เรื่องอุโบสถกรรม [๑๑๑]
๖. เรื่องอชครเปรต [๑๑๒]
๗. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๑๑๓]
๘. เรื่องภิกษุมีภัณฑะมาก [๑๑๔]
๙. เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ [๑๑๕]
๑๐. เรื่องพระปิโลติกเถระ [๑๑๖]
๑๑. เรื่องสุขสามเณร [๑๑๗]
๑๑. ชราวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา [๑๑๘]
๒. เรื่องนางสิริมา [๑๑๙]
๓. เรื่องพระอุตตราเถรี [๑๒๐]
๔. เรื่องพระอธิมานิกภิกษุ [๑๒๑]
๕. เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี [๑๒๒]
๖. เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี [๑๒๓]
๗. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ [๑๒๔]
๘. เรื่องปฐมโพธิกาล [๑๒๕]
๙. เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก [๑๒๖]
๑๒. อัตตวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง
๑. เรื่องโพธิราชกุมาร [๑๒๗]
๒. เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [๑๒๘]
๓. เรื่องพระปธานิกติสสเถระ [๑๒๙]
๔. เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ [๑๓๐]
๕. เรื่องอุบาสกชื่อมหากาล [๑๓๑]
๖. เรื่องพระเทวทัต [๑๓๒]
๗. เรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ [๑๓๓]
๘. เรื่องพระกาลเถระ [๑๓๔]
๙. เรื่องอุบาสกชื่อจุลกาล [๑๓๕]
๑๐. เรื่องพระอัตตทัตถเถระ [๑๓๖]
๑๓. โลกวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๑ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุหนุ่ม [๑๓๗]
๒. เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะ [๑๓๘]
๓. เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา [๑๓๙]
๔. เรื่องอภัยราชกุมาร [๑๔๐]
๕. เรื่องพระสัมมัชชนเถระ [๑๔๑]
๖. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๑๔๒]
๗. เรื่องธิดานายช่างหูก [๑๔๓]
๘. เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป [๑๔๔]
๙. เรื่องนางจิญจมาณวิกา [๑๔๕]
๑๐. เรื่องอสทิสทาน [๑๔๖]
๑๑. เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี [๑๔๗]
๑๔. พุทธวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องมารธิดา [๑๔๘]
๒. เรื่องยมกปาฏิหาริย์ [๑๔๙]
๓. เรื่องนาคราชชื่อเอรกปัตตะ [๑๕๐]
๔. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ [๑๕๑]
๕. เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดี [๑๕๒]
๖. เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต [๑๕๓]
๗. เรื่องปัญหาพระอานนทเถระ [๑๕๔]
๘. เรื่องสัมพหุลภิกขุ [๑๕๕]
๙. เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล [๑๕๖]
๑๕. สุขวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๘ เรื่อง
๑. เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ [๑๕๗]
๒. เรื่องมาร [๑๕๘]
๓. เรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล [๑๕๙]
๔. เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง [๑๖๐]
๕. เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง [๑๖๑]
๖. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล [๑๖๒]
๗. เรื่องพระติสสเถระ [๑๖๓]
๘. เรื่องท้าวสักกะ [๑๖๔]
๑๖. ปิยวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องบรรพชิต ๓ รูป [๑๖๕]
๒. เรื่องกุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง [๑๖๖]
๓. เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา [๑๖๗]
๔. เรื่องเจ้าลิจฉวี [๑๖๘]
๕. เรื่องอนิตถิคันธกุมาร [๑๖๙]
๖. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๑๗๐]
๗. เรื่องเด็ก ๕๐๐ คน [๑๗๑]
๘. เรื่องพระอนาคามิเถระ [๑๗๒]
๙. เรื่องนายนันทิยะ [๑๗๓]
๑๗. โกธวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๘ เรื่อง
๑. เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี [๑๗๔]
๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๑๗๕]
๓. เรื่องอุตตราอุบาสิกา [๑๗๖]
๔. เรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ [๑๗๗]
๕. เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถาม [๑๗๘]
๖. เรื่องนางปุณณทาสี [๑๗๙]
๗. เรื่องอตุลอุบาสก [๑๘๐]
๘. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๘๑]
๑๘. มลวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์ [๑๘๒]
๒. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๑๘๓]
๓. เรื่องพระติสสเถระ [๑๘๔]
๔. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ [๑๘๕]
๕. เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง [๑๘๖]
๖. เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี [๑๘๗]
๗. เรื่องอุบาสก ๕ คน [๑๘๘]
๘. เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ [๑๘๙]
๙. เรื่องอุบาสก ๕ คน [๑๙๐]
๑๐. เรื่องเมณฑกเศรษฐี [๑๙๑]
๑๑. เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ [๑๙๒]
๑๒. เรื่องสุภัททปริพาชก [๑๙๓]
๑๙. ธัมมัฏฐวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง
๑. เรื่องมหาอำมาตย์ผู้วินิจฉัย [๑๙๔]
๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๙๕]
๓. เรื่องพระเอกุทานเถระ [๑๙๖]
๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๑๙๗]
๕. เรื่องภิกษุมากรูป [๑๙๘]
๖. เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ [๑๙๙]
๗. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๐๐]
๘. เรื่องเดียรถีย์ [๒๐๑]
๙. เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ [๒๐๒]
๑๐. เรื่องภิกษุมากรูป [๒๐๓]
๒๐. มรรควรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป [๒๐๔]
๒. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก [๒๐๕]
๓. เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ [๒๐๖]
๔. เรื่องสูกรเปรต [๒๐๗]
๕. เรื่องพระโปฐิลเถระ [๒๐๘]
๖. เรื่องพระเถระแก่ [๒๐๙]
๗. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ [๒๑๐]
๘. เรื่องพ่อค้ามีทรัพย์มาก [๒๑๑]
๙. เรื่องนางกิสาโคตมี [๒๑๒]
๑๐. เรื่องนางปฏาจารา [๒๑๓]
๒๑. ปกิณณกวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องบุรพกรรมของพระองค์ [๒๑๔]
๒. เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ [๒๑๕]
๓. เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ [๒๑๖]
๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๒๑๗]
๕. เรื่องนายทารุสากฏิกะ [๒๑๘]
๖. เรื่องภิกษุวัชชีบุตร [๒๑๙]
๗. เรื่องจิตตคฤหบดี [๒๒๐]
๘. เรื่องนางจูฬสุภัททา [๒๒๑]
๙. เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี [๒๒๒]
๒๒. นิรยวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๙ เรื่อง
๑. เรื่องนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี [๒๒๓]
๒. เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน [๒๒๔]
๓. เรื่องภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำชื่อวัคคุมุทา [๒๒๕]
๔. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ [๒๒๖]
๕. เรื่องภิกษุว่ายาก [๒๒๗]
๖. เรื่องหญิงขี้หึง [๒๒๘]
๗. เรื่องอาคันตุกภิกษุ [๒๒๙]
๘. เรื่องนิครนถ์ [๒๓๐]
๙. เรื่องสาวกเดียรถีย์ [๒๓๑]
๒๓. นาควรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๘ เรื่อง
๑. เรื่องของพระองค์ [๒๓๒]
๒. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง [๒๓๓]
๓. เรื่องบุตรของพราหมณ์เฒ่า [๒๓๔]
๔. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล [๒๓๕]
๕. เรื่องสานุสามเณร [๒๓๖]
๖. เรื่องช้างชื่อปาเวรกะ [๒๓๗]
๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ [๒๓๘]
๘. เรื่องมาร [๒๓๙]
๒๔. ตัณหาวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องปลาชื่อกปิละ [๒๔๐]
๒. เรื่องนางลูกสุกร [๒๔๑]
๓. เรื่องวิพภันตกภิกษุ [๒๔๒]
๔. เรื่องเรือนจำ [๒๔๓]
๕. เรื่องพระนางเขมา [๒๔๔]
๖. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน [๒๔๕]
๗. เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต [๒๔๖]
๘. เรื่องมาร [๒๔๗]
๙. เรื่องอุปกาชีวก [๒๔๘]
๑๐. เรื่องท้าวสักกเทวราช [๒๔๙]
๑๑. เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตร [๒๕๐]
๑๒. เรื่องอังกุรเทพบุตร [๒๕๑]
๒๕. ภิกขุวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุ ๕ รูป [๒๕๒]
๒. เรื่องภิกษุฆ่าหงส์ [๒๕๓]
๓. เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ [๒๕๔]
๔. เรื่องพระธรรมารามเถระ [๒๕๕]
๕. เรื่องภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง [๒๕๖]
๖. เรื่องปัญจัคคทายกพราหมณ์ [๒๕๗]
๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ [๒๕๘]
๘. เรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป [๒๕๙]
๙. เรื่องพระสันตกายเถระ [๒๖๐]
๑๐. เรื่องพระนังคลกูฏเถระ [๒๖๑]
๑๑. เรื่องพระวักกลิเถระ [๒๖๒]
๑๒. เรื่องสุมนสามเณร [๒๖๓]
๒๖. พราหมณวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๓๙ เรื่อง
๑. เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก [๒๖๔]
๒. เรื่องภิกษุมากรูป [๒๖๕]
๓. เรื่องมาร [๒๖๖]
๔. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๖๗]
๕. เรื่องพระอานนทเถระ [๒๖๘]
๖. เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง [๒๖๙]
๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๐]
๘. เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี [๒๗๑]
๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๒]
๑๐. เรื่องชฎิลพราหมณ์ [๒๗๓]
๑๑. เรื่องกุหกพราหมณ์ [๒๗๔]
๑๒. เรื่องนางกิสาโคตมี [๒๗๕]
๑๓. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๗๖]
๑๔. เรื่องอุคคเสน [๒๗๗]
๑๕. เรื่องพราหมณ์ ๒ คน [๒๗๘]
๑๖. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์ [๒๗๙]
๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๘๐]
๑๘. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๒๘๑]
๑๙. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๘๒]
๒๐. เรื่องพระเขมาภิกษุณี [๒๘๓]
๒๑. เรื่องพระติสสเถระอยู่ในเงื้อมเขา [๒๘๔]
๒๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๕]
๒๓. เรื่องสามเณร [๒๘๖]
๒๔. เรื่องพระมหาปันถกเถระ [๒๘๗]
๒๕. เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ [๒๘๘]
๒๖. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๙]
๒๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๙๐]
๒๘. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๒๙๑]
๒๙. เรื่องพระเรวตเถระ [๒๙๒]
๓๐. เรื่องพระจันทาภเถระ [๒๙๓]
๓๑. เรื่องพระสีวลีเถระ [๒๙๔]
๓๒. เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ [๒๙๕]
๓๓. เรื่องพระโชติกเถระ [๒๙๖]
๓๔. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑ [๒๙๗]
๓๕. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๒ [๒๙๘]
๓๖. เรื่องพระวังคีสเถระ [๒๙๙]
๓๗. เรื่องพระธรรมทินนาเถรี [๓๐๐]
๓๘. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๓๐๑]
๓๙. เรื่องเทวหิตพราหมณ์ [๓๐๒]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท จบ.

อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=0&A=&Z=
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]